Kahlil Gibran’s Hand Flame Motif
  Arabic Material from al-Funun
   
  Nasib Aridah 
  al-Funun
  al-Rabitah al-Qalamiyah
  Home Page


 

The following Arabic works belong to Nasib Aridah. They appeared in either al-Funun or al-Sa'ih between the years 1912 and 1920.


Nasib Aridah

—.Law Kuntu Rabban...,” al-Sa’ih 4, no. 336 (February 3,
         1916): 4.

—. “Li-Dari‘ al-Ghawani,” al-Sa’ih 8, no. 711 (January 19, 1920): 33.

Alif

—. “Alaysa al-Adhab Ulá,” al-Sa’ih 1, no. 37 (January 2, 1913): 13.
—. Amani,” al-Funun 1, no. 1 (April 1913): 5-7. 
—. al-Ams wa-al-Yawm,” al-Sa’ih 1, no. 22 (September 19,
         1912): 4.

—. Anat Awtar Wahiyah,” al-Funun 1, no. 3 (June 1913): 58. 
—. Ayna Hiya?,” al-Sa’ih 1, no. 6 (May 30, 1912): 5. 
—. Ayya Jarati,” al-Sa’ih 1, no. 17 (August 15, 1912): 4. 
—. al-Badr wa-al-Qalb,” al-Funun 1, no. 5 (August 1913): 68-69. 
—. al-Bina’,” al-Sa’ih 1, no. 5 (May 23, 1912): 6. 
—. Bayna al-Qubur,” al-Sa’ih 1, no. 41 (January 30, 1913): 4. 
—. Dhikrá al-Muhajir,” al-Sa’ih 1, no. 8 (June 13, 1912): 4. 
—. Fi ‘Id Ajdadina,” al-Sa’ih 1, no. 16 (August 8, 1912): 4. 
—. “Fi Nashwat al-Nisyan,” al-Funun 1, no. 5 (August 1913): 69-
         70.
—. Ghaná al-Nasim,” al-Sa’ih 1, no. 36 (December 26, 1912): 4.
—. Hadith ‘Ashiq,” al-Sa’ih 1, no. 52 (April 10, 1913): 4.
—. al-Hawá al-Hadith, wa-Hadith al-Hawá,” al-Sa’ih 1, no. 38
          (January 9,  1913): 4.

—. Hilm…,” al-Sa’ih 1, no. 43 (February 13, 1913): 4. 
—. Ilá al-Sha‘ir: bi-Lisan Ahad Fa‘lat al-Manajim,” al-Sa’ih
          1, no. 7  (June 6, 1912): 5.

—. Madha Taqul al-‘Awasif?,” al-Sa’ih 1, no. 3 (May 9, 1912): 6.
—. “Mawqif al-Hubb,” al-Sa’ih 1, no. 30 (November 14, 1912): 4. 
—. “Min Anashid al-Ghurbah,” al-Sa’ih 1, no. 9 (June 20,
         1912): 4. 
—. “Najwá Tarid,” al-Sa’ih 3, no. 279 (July 12, 1915): 4-5.
—. “Raja‘ Sadá,” al-Sa’ih 3, no. 255 (April 19, 1915): 5. 
—. “Sada al-Ajyal,” al-Sa’ih 1, no. 37 (January 2, 1913): 13.
—. “al-Sayl,” al-Sa’ih 1, no. 26 (October 17, 1912): 4. 
—. “Shakwá wa-Najwá,” al-Sa’ih 1, no. 2 (May 2, 1912): 4. 
—. “Siyahah lil-Sama’,” al-Sa’ih 1, no. 1 (April 23, 1912): 4. 
—. “al-Ta’ir al-Mukhatir,” al-Sa’ih 1, no. 13 (July 18, 1912): 3.
—. “Tarnimah Armaniyah,” al-Sa’ih 1, no. 18 (August 22,
         1912): 4. 
—. “Untitled,” al-Sa’ih 1, no. 12 (July 11, 1912): 4.
—. “Untitled,” al-Sa’ih 1, no. 29 (November 7, 1912): 4. 
—. “Untitled,” al-Sa’ih 1, no. 32 (November 28, 1912): 4 
—. “Untitled,” al-Sa’ih 8, no. 669 (July 28, 1919): 4.
—. “Untitled,” al-Sa’ih 8, no. 688 (October 9, 1919): 5.
—. “Untitled,” al-Sa’ih 9, no. 754 (July 1, 1920): 2-3.
—. “Untitled,” al-Sa’ih 9, no. 754 (July 1, 1920): 3.
—. “Wada‘ al-Muntahir,” al-Sa’ih 1, no. 28 (October 31,
         1912): 4. 
—. Wahidi,” al-Sa’ih 1, no. 12 (July 11, 1912): 5.
Unknown, “Tarnimah,” Translated by Alif. al-Sa’ih 1, no. 45
          (February 27, 1913): 4.

Malik

—. “Sabr Ayyub: Hadith Khurafah,” al-Funun 2, no. 5 (October
          1916): 424-429. 

 


| Nasib Aridah | al-Funun | al-Rabitah al-Qalamiyah | Home Page |


For suggestions or comments: E-mail al-Funun’s Web Administrator.

Last Updated: Tuesday, September 17, 2002

Return to Top of Page